x

Manager

Katarzyna Czajkowska-Golec

tel. +48 501 782 519
e-mail: katarzynaczajkowska@golec.pl

Social Media Marketing
orkiestragolec@gmail.com

 

Rekomendowane firmy do obsługi koncertów:

 

Realizacja dźwięku FOH
(nagłośnienie):

Damian Kubacki
Dyr. zespołu akustyków
tel. +48 696 541 215
e-mail: damiano1111@o2.pl

Realizacja światła:

Marcin Smosarki
tel. +48 535 402 731
e-mail: marcinsmosarski@wp.pl

Multimedia:

Stanisław Golec
tel. +48 501 220 262
e-mail: golec.art@gmail.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOLEC. PL OFERUJĄCEGO KONCERTY ON-LINE (4K, VOD) I MP3

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.golec.pl oferujący prawo do korzystania z wideogramów w postaci koncertów on-line (4k, vod) i mp3, prowadzony jest przez spółkę Golec Fabryka Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Milówce (adres siedziby: ul. Jagiellońska 38 34-360 Milówka i adres do doręczeń: ul. Dzikiego Wina 7, 03-257 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000220717; NIP: 5213251473; REGON: 015509781
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Definicje:
  1. KLIENT– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o Korzystanie z Produktu z Usługodawcą.
  2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony nazwą użytkownika – adresem poczty elektronicznej i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  4. OPERATOR PŁATNOŚCI – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN – wpłacony w całości.
  5. PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym wideogram w postaci koncertu on-line (4k, vod) i mp3, będący przedmiotem Umowy o Korzystanie z Produktu, zawieranej między Klientem a Usługodawcą.
  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.golec.pl. oferujący prawo do korzystania z wideogramów w postaci koncertów on-line (4k, vod) i mp3
  8. UMOWA O KORZYTSANIE Z PRODUKTU – umowa, na mocy której Usługodawca uprawnia Klienta do korzystania z Produktu, zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – dostarczanie treści cyfrowych w postaci Produktów, w celu ich odtwarzania przez Klienta przy użyciu przeglądarki internetowej na stronie www.golec.pl oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Produktów takie jak Konto, Wykup Dostępu, przejście do kasy, kupuję i płacę, wysłanie Klientowi e-maila z uprawnieniem do korzystania z Produktu.
  10. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych.
  11. USŁUGODAWCA – Golec Fabryka Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Milówce (adres siedziby: ul. Jagiellońska 38, 34-360 Milówka i adres do doręczeń: ul. Dzikiego Wina 7, 03-257 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000220717; NIP: 5213251473; REGON: 015509781, adres poczty elektronicznej: sklep@golec.pl
  12. WYKUP DOSTĘPU – Usługa Elektroniczna, dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca dodanie Produktów do elektronicznego koszyka
  13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Wykupu Dostępu, przejścia do kasy i założenia Konta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o Korzystanie z Produktu z Usługodawcą.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Wykup dostępu, Przejdź do kasy, Konto, Kupuję i płacę, wysłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej pole „zobacz koncert on line”, którego kliknięcie umożliwia mu korzystanie z Produktu.

 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) kliknięciu pola „Wykup Dostęp” przy wybranym Produkcie, (2) kliknięciu pola „Przejdź do Kasy” oraz (3) utworzeniu Konta, poprzez podanie adresu poczty elektronicznej i hasła. Bez założenia Konta nie jest możliwe zawarcie Umowy o Korzystanie z Produktu.
 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta), poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@golec.pl lub też pisemnie na adres: ul. Dzikiego Wina 7, 03-257 Warszawa.
 3. Wykup Dostęp – korzystanie z Wykupu Dostępu rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Poprzez kliknięcie pola „Wykup Dostęp” Klient podaje dane dotyczące Umowy o Korzystanie z Produktu, tj. dokonuje wyboru Produktu/ów.
 4. Usługa Elektroniczna Wykup Dostęp świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wyboru Produktu/ów za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wyboru Produktu/ów za jej pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 5. Przejdź do Kasy – po kliknięciu przez Usługobiorcę na stronie Sklepu Internetowego pola „Przejdź do kasy” Usługobiorca podaje dane dotyczące Umowy o Korzystanie z Produktu, tj. dokonuje wyboru sposobu płatności za Produkt/y.
 6. Usługa Elektroniczna Przejdź do kasy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wyboru płatności za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wybierania płatności za jej pośrednictwem, przez Usługobiorcę.
 7. Chcę otrzymać fakturę – po kliknięciu przez Usługobiorcę na stronie Sklepu Internetowego pola „Chcę otrzymać fakturę” Usługobiorca podaje dane do faktury.
 8. Usługa Elektroniczna Chcę otrzymać fakturę świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą podania wymaganych do faktury danych za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wpisywania danych do faktury za jej pośrednictwem, przez Usługobiorcę.
 9. Kupuję i płacę – po kliknięciu przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego pola „Kupuję i płacę” następuje przekierowanie Klienta do serwisu Operatora Płatności.
 10. Usługa Elektroniczna Kupuję i płacę świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przekierowania Klienta do Operatora Płatności za jej pośrednictwem.
 11. Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej pole „zobacz koncert on line”, którego kliknięcie umożliwia Klientowi korzystanie z Produktu – po zaksięgowaniu zapłaty za korzystanie z Produktu, Klient otrzymuje, na podany w trakcie zakładania Konta, adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomość z polem „zobacz koncert on line”, którego kliknięcie umożliwia Klientowi korzystanie z koncertu, za który zaksięgowano zapłatę.
 12. Usługa Elektroniczna wysłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej pole „zobacz koncert on line”, świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila, opisanego w pkt 11 powyżej, za jej pośrednictwem.
 13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 14. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 15. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać:
   • pisemnie na adres: ul. Dzikiego Wina 7, 03-257 Warszawa
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@golec.pl;
  2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA I WYKONANIA UMOWY O KORZYSTANE Z PRODUKTU

 1. Zawarcie Umowy o Korzystanie z Produktu między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym i dokonaniu zapłaty ceny za korzystanie z wybranego Produktu/ów, za pośrednictwem Operatora Płatności.
 2. Cena za korzystanie z Produktu uwidoczniona jest na stronie Sklepu Internetowego przy danym Produkcie. Cena za korzystanie z Produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.
 3. Wykonanie przez Usługodawcę Umowy o Korzystanie z Produktu następuje poprzez przesłanie, na podany w trakcie zakładania Konta, adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości zawierającej pole „zobacz koncert on-line”, którego kliknięcie umożliwia Klientowi korzystanie z wybranego przez niego Produktu przez czas nieoznaczony, wyłącznie na potrzeby własne Klienta, włączając w to możliwość korzystania z Produktu wspólnie z osobami pozostającymi z Klientem w relacjach rodzinnych lub towarzyskich.
 4. Wszelkie prawa do artystycznych wykonań utworów wchodzących w skład Produktu, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy. Jakiekolwiek ich publiczne rozpowszechnianie jest zabronione.

V. PROCEDURA ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY O KORZYSTANIE Z PRODUKTU W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Zawarcie Umowy o Korzystanie z Produktu między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym, za pomocą kliknięcia w Wykup Dostęp przy wybranym Produkcie w Sklepie Internetowym, Przejdź do kasy, założeniu Konta a następnie po kliknięciu w Kupuję i płacę, przejściu do serwisu Operatora Płatności i dokonanie, za jego pośrednictwem, zapłaty ceny za korzystanie z wybranego Produktu/ów.
 2. Po złożeniu Konta, Usługodawca przesyła Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie zakładania Konta adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera potwierdzenie założenie Konta.
 3. Po dokonaniu zapłaty ceny za Produkt, Usługodawca przesyła Klientowi wiadomości e-mail, na podany w trakcie zakładania Konta adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Po zaksięgowaniu zapłaty ceny za Produkt, Usługodawca przesyła Klientowi wiadomości e-mail, na podany w trakcie zakładania Konta adres poczty elektronicznej Klienta, zawierający pole „zobacz koncert on-line”, którego kliknięcie umożliwia Klientowi korzystanie z Produktu, za który zaksięgowano zapłatę.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy o Korzystanie z Produktu następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

VI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z PRODUKTU

 1. Płatność ceny za korzystanie z Produktu Klienci dokonują za pośrednictwem serwisu Operatora Płatności.
 2. Zasady, sposoby i terminy płatności ceny za korzystanie z Produktu określa regulamin Operatora Płatności.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu (treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym), bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że przed upływem tego terminu Usługodawca przesłał Klientowi wiadomości e-mail, na podany w trakcie zakładania Konta adres poczty elektronicznej Klienta, która zawierała pole „zobacz koncert on line”, którego kliknięcie umożliwia Klientowi korzystanie z Produktu (treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym) i Klient kliknął w to pole, co umożliwiło mu skorzystanie z Produktu na stronie www.golec.pl.
 2. Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, traci prawo odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu z chwilą kliknięcia w pole „zobacz koncert on line”, znajdujące się w e-mailu wysłanym na podany w trakcie zakładania Konta adres poczty elektronicznej Klienta, które to kliknięcie umożliwi mu skorzystanie z zakupionego Produktu na stronie www.golec.pl.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu, Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email – sklep@golec.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Dzikiego Wina 7, 03-257 Warszawa. Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jest uprawniony do skorzystania z formularza odstąpienia, którego wzór jest dostępny TUTAJ.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy o Korzystanie z Produktu, Usługodawca zwróci Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uzyskaną od niego cenę za korzystanie z Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Korzystanie z Produktu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne wpływające na funkcjonalność Sklepu Internetowego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym z Usługobiorcą (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto; Umowa o Korzystanie z Produktu) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze, niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
app_store app_music itunes spotify spotify deezer muzodajnia
Copyright © 2017 Golec uOrkiestra. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona używa ciasteczek
projekt i wdrożenie: czek.it