x

Manager

Katarzyna Czajkowska-Golec

tel. +48 501 782 519
e-mail: katarzynaczajkowska@golec.pl

orkiestragolec@gmail.com

 

Rekomendowane firmy do obsługi koncertów:

 

Realizacja dźwięku FOH
(nagłośnienie):

Damian Kubacki
Dyr. zespołu akustyków
tel. +48 696 541 215
e-mail: damiano1111@o2.pl

Realizacja światła:

Marcin Smosarki
tel. +48 535 402 731
e-mail: marcinsmosarski@wp.pl

Multimedia:

Stanisław Golec
tel. +48 501 220 262
e-mail: golec.art@gmail.com

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Jaki jest twój szczęśliwy numer” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Golec Fabryka Sp. z o.o., Sp. Komandytowa z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 38, 34-360 Milówka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220717, posiadającą NIP: 5532308847, REGON: 072929228.

3. Partnerem Konkursu jest Totalizator Sportowy Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie  (03-728) przy ul. Targowej 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007411, NIP:525-00-10-982, o kapitale zakładowym w wysokości: 279 142 000 złotych.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu https://www.facebook.com/golecuorkiestra/ między 2 a 20 sierpnia 2019 roku.

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

b) nie jest pracownikiem Golec Fabryki Sp. z o.o., Sp. Komandytowej i Totalizatora Sportowego Sp. z o. o.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Golec Fabryki Sp. z o.o., Sp. Komandytowej i Totalizatora Sportowego Sp. z o. o.

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) musi udzielić pisemnej odpowiedzi na pytanie „Jaki jest twój szczęśliwy numer i dlaczego?”, zadane przez Łukasza i Pawła Golców w materiale filmowym zamieszczonym na profilu https://www.facebook.com/golecuorkiestra/ i zamieścić ją w komentarzu pod postem ww. filmem.

c) każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. zamieścić jeden komentarz. 

d) Należy udzielać odpowiedzi do dnia 19.08.2019 (włącznie), do godziny 18.00

§ 4

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest podwójne zaproszenie na koncert „Symphoethnic” Golec uOrkiestry, który odbędzie się 23 sierpnia 2019 roku w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK).

2. Zdobywca nagrody w Konkursie zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową w składzie:
• Łukasz Golec
• Paweł Golec

Spośród wszystkich uczestników, którzy odpowiedzieli na pytanie w komentarzu pod postem, w którym został ogłoszony Konkurs.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe odpowiedzi na pytania.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej i sposobie odbioru nagrody drogą elektroniczną w ciągu  2(dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

5. Aby potwierdzić przyjęcie nagrody, Zwycięzca Konkursu powinien odpowiedzieć na przesłaną drogą elektroniczną wiadomość w terminie 1 dnia od dnia wysłania powiadomienia pod rygorem utraty prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

6. Przyznane w Konkursie nagrody będą do odebrania w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach w dniu koncertu tj. 23 sierpnia 2019 roku od godziny 18.30.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani inne przedmioty. 

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w  Konkursie.

§ 6

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej zgody Organizatora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 7

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku : Jaki jest twój szczęśliwy numer”.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia doręcznia.

§ 8

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych uczestników konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy  to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na profilu https://www.facebook.com/golecuorkiestra/

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora  są uzasadnione.

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

app_store app_music itunes spotify spotify deezer muzodajnia
Copyright © 2017 Golec uOrkiestra. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona używa ciasteczek
projekt i wdrożenie: czek.it